Český Yacht Klub
zal. 1893

         

50°04´N, 014°25´E
Změněno: 18.6.2019

Domů
Aktuality
Kontakt
Kalendář
Klubové akce
Okruhový jachting
Námořní jachting
Naše služby
Zprávy výboru
Fotogalerie
Historie klubu
Kruh přátel KHL
Nabídka
Dokumenty ke stažení
Užitečné odkazy
Archiv klubu
Pro členy


Usnesení valné hromady Českého Yacht Klubu konané 23.3.2011


1. Valná hromada schvaluje přednesený program jednání.

2. Vzala na vědomí a schvaluje přednesenou zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a revizní zprávu.

3. Schvaluje navržený rozpočet pro rok 2011 a ukládá členům výboru, aby uvedené náklady nebyly překročeny.

4. Ukládá výboru, aby se zvýšeným důrazem vymáhal dlužné částky u neplatících členů.

5. Ukládá trenérské radě, aby pečovala o výchovu mládeže v družstvu Optimist, Cadet a Laser 4,7, Evropa.

6. Vyjadřuje poděkování členům, kteří půjčkou klubu pomohli finančně s opravou budovy loděnice, zejména J.Šilhavému, J.Havelkovi, E.Soukupovi, P.Řehákovi a všem dárcům.

7. Děkuje svým dobrovolným trenérům a jejich pomocníkům z řad rodičů žáků za realizaci tréninků, výcvikových soustředění i organizování účasti družstev na závodech doma i v zahraničí, jakož i za dobrou reprezentaci klubu.

8. Ukládá výboru zajistit aktualizaci Stanov klubu umístěných na webu, v souladu se schválenou verzí.

9. Ukládá výboru nepoužívat nadále název funkce kapitán přístavu , ale používat název správce přístavu.

10. Souhlasí s uvedením výzvy členům klubu o poskytnutí mimořádných finančních darů, použitelných pro podporu sportovní činnosti klubu.

11. Bere na vědomí a děkuje E. Soukupovi za nabídku odložení splatnosti faktur, za práce provedené jeho firmou při opravě budovy ČYK v roce 2010.

12. Ukládá výboru zajistit opravu a kontrolu kolejiště, včetně zařízení pro vytahování lodí.

13. Ukládá výboru zveřejnit povinnosti kustoda a uvedení času jeho přítomnosti v loděnici.

14. Ukládá výboru svolat mimořádnou schůzku, na které budou řešeny stížnosti k činnosti kustoda a jeho chování.

15. Valná hromada pověřuje výbor klubu, aby na nejbližší valnou hromadě předložil návrh na doplnění počtu členů výboru dle § 7 Stanov klubu.

16. Ukládá výboru provést prověrku výše příspěvků ve vztahu k předpokládanému vývoji nákladů nejbližších let na provoz klubu a případně zpracovat návrh na úpravu.

17. Uděluje výboru mandát na kooptaci Z.Válové do funkce hospodáře a k nalezení obsazení funkce správce přístavu.Zpracováno návrhovou komisí : Zdeněk Davídek, Hana Kábová, Jiří Benetka.
Schváleno na valné hromadě ČYK. V Praze 23.3.2011