Český Yacht Klub
zal. 1893

         

50°04´N, 014°25´E
Změněno: 18.6.2019

Domů
Aktuality
Kontakt
Kalendář
Klubové akce
Okruhový jachting
Námořní jachting
Naše služby
Zprávy výboru
Fotogalerie
Historie klubu
Kruh přátel KHL
Nabídka
Dokumenty ke stažení
Užitečné odkazy
Archiv klubu
Pro členy


Usnesení valné hromady Českého Yacht Klubu konané 28.3.2012


1. Valná hromada schvaluje přednesený program jednání.

2. Vzala na vědomí a schvaluje přednesenou zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a revizní zprávu za rok 2011.

3. Bere na vědomí přednesenou zprávu o sportovní činnosti klubu v sezóně 2011 a doporučuje výboru a trenérské radě pokračovat v uvedeném směru  řízení sportovní činnosti členů klubu.

4. Schvaluje navržený rozpočet pro rok 2012 a ukládá členům výboru, aby uvedené náklady nebyly překročeny.

5. Ukládá výboru, aby se zvýšeným důrazem vymáhal dlužné částky u neplatících členů.

6. Ukládá trenérské radě, aby se věnovala výchově mládeže v družstvech Optimist, Cadet a Laser 4,7 – Evropa.

7. Děkuje svým dobrovolným trenérům a jejich pomocníkům z řad rodičů žáků za realizaci tréninků, výcvikových soustředění i organizování účasti družstev na závodech doma i v zahraničí, jakož i za dobrou reprezentaci klubu.

8. Valná hromada děkuje všem členům odstupujícího výboru za jejich obětavou práci pro klub v minulém funkčním období.

9. Valná hromada zvolila na další 4-leté období nový výbor a revizní komisi:
Předseda - Jan Šilhavý s právy a povinnostmi jednatele občanského sdružení, sekretář - Dana Horká, hospodář – Zuzana Válová, sportovní kapitán – Zdeněk Davídek, správce přístavu – Eduard Soukup, správce budovy – Jaroslav Havelka, správce klubových lodí – Josef Kába, správce kolejišť – Jan Horký, člen výboru Rudolf Holý, revizoři – Jiří Benetka a Hana Kábová.

10. Byly projednány návrhy změn předložených Stanov ČYK a schváleny níže uvedené změny:
§ 4, bod 1, odst.d) - vypustit slova u výboru,
§12, bod 5 - upravit na nové znění : O nabývání, pozbývání a převodech movitého majetku klubu mimo obvyklé hospodaření a o výdajích v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený plán a rozpočet rozhoduje výbor. O nemovitém majetku klubu rozhoduje valná hromada.
§13, bod 2 – upravit druhou větu na znění: Součástí znaku může být zkratka jména klubu (ČYK) a rok založení klubu (1893).

11. Valná hromada schválila projednaný návrh Stanov Č.Y.K s úpravami podle bodu 10 tohoto usnesení a ukládá výboru, aby tento návrh předložila Ministerstvu vnitra ke schválení.

12. Ukládá výboru vypracovat nově kalkulaci výše příspěvků a poplatků s ohledem na předpokládaný růst nákladů v příštích letech a vydat nový ceník.

13. Valná hromada děkuje Eduardu Soukupovi za uhrazení plateb za provedené práce při opravě budovy loděnice.


Zpracováno návrhovou komisí : Zdeněk Davídek, Hana Kábová a Jiří Benetka
Schváleno Valnou hromadou ČYK v Praze 28.3.2012.