Český Yacht Klub
zal. 1893

         

50°04´N, 014°25´E
Změněno: 18.6.2019

Domů
Aktuality
Kontakt
Kalendář
Klubové akce
Okruhový jachting
Námořní jachting
Naše služby
Zprávy výboru
Fotogalerie
Historie klubu
Kruh přátel KHL
Nabídka
Dokumenty ke stažení
Užitečné odkazy
Archiv klubu
Pro členy

ARCHIV KLUBU

Archiv klubu pečuje o veškeré písemnosti, dokumenty, památky, informace na nejrůznějších nosičích a artefakty, týkající se českého jachtingu.

Český Yacht Klub je kolébkou jachtingu v zemích koruny české. Nejstarší doklady českého jachtingu jsou společné jak pro klub tak pro Svaz českého jachtingu a Oblastní (později Krajský) svaz jachtingu Praha. ČYK proto zprvu svoji péči o archiv rozšířil i na uvedené vyšší orgány (svaz a oblast). Protože uvedené vyšší orgány nezaložily svoje vlastní archivy, ČYK pokračuje v péči o archivy jachtingu v celém rozsahu i nadále.

Jednotlivými kapitolami archivu s členěním na klubové, svazové a krajské jsou:

 • Základní dokumenty a řády (zakládací a zřizovací listiny, stanovy, závazné dokumenty)
 • Výbor klubu, trenérská rada, závodní komise, rozhodčí (zápisy, usnesení)
 • Dokumentace sportovní činnosti (vypsání, výsledky, rozbory)
 • Dokumentace společenské činnosti, Seniorklub ČYK
 • Zahraniční styky, návštěvy
 • Dokumentace hospodářská (správa budov, přístavu a lodí, seznamy lodí, výstřižky a kopie z periodik, separáty, účetní dokumentace, inventarizace)
 • Dokumentace členská (přihlášky a seznamy členů)
 • Korespondence
 • Plány a proměřovací předpisy lodí
 • Programová prohlášení
 • Zpravodaje a ročenky ČYK, klubů, svazu a asociací lodních tříd, jubilejní publikace
 • Zprávy z konferencí, programová prohlášení, rozbory a zprávy orgánů ČSJ,KSJ,ČYK
 • Sportovní kalendáře, termínové listiny (CTL), vypsání závodů, závodní pravidla, plachetnísměrnice, soutěžní řády, metodické dopisy
 • Zákony o plavbě, Řády plavební bezpečnosti, úřední zprávy o plavbě
 • Osobnosti českého jachtingu, udělení vyznamenání
 • Knihy výjezdů ČYK
 • Staniční knihy
 • Kruh přátel klasických a historických lodí
 • Kroniky, alba, tabla a velké fotografie
 • Mapy, atlasy
 • Filmy, diapozitivy, videokazety, CD, DVD
 • Věcné archiválie (medaile, odznaky a upomínkové předměty, diplomy, vlajky, ceny, plastiky, modely, obrazy a poháry)

Knihovna ČYK je součástí klubového archivu a obsahuje odborné publikace i beletrii týkající se jachetního, případně i vodáckého sportu, a to jak pro potřeby svých členů a zájemců o jachting, tak k uchování jachetní literatury pro příští pokolení, protože je také obrazem vývoje jachtingu.

V blízké budoucnosti přibudou i předměty větších rozměrů, pro které v současnosti ČYK nemá vhodný prostor, jako jsou např. historické lodě (např. Finn Mirky Vejvody, O-jola CZ 1, zatím uložené v loděnici), které budou jedinečnou ukázkou starého loďařského umění a počátků jachtingu. Vytvoření vhodných podmínek umožní vznik Muzea českého jachtingu, jak to ČYK v r.2000 navrhl svazu, který však dosud s realizací nezačal. Tuto myšlénku částečně uskutečnila Česká asociace námořního jachtingu pod vedením jejího presidenta Ing.Petra Ondráčka, avšak omezenou na oblast českého námořního jachtingu formou virtuálního muzea, až na jediný případ. Tím bylo umístění opravené historické lodě Richarda Konkolského v r.2006 na ochranné hrázi v Podolí, v sousedství klubu CERE, před vstupem do areálu ČYK. Pro virtuální muzeum ČANY získal počítač a byl vypracován počítačový program podle návrh Rudolfa Holého z ČYK. Najdou se hlavy a ruce, které by pomohly realizovat celek?

V současné době archiv klubu je ve stadiu sběru archiválií a ten pokračuje bez přerušení. První zpracování archiválií byla využita pro výstavky při 110. výročí založení ČYK a českého jachtingu a několika společenských klubových akcí. Digitalizace archiválií si ještě vyžádá hodně práce. Příznivou okolností je materiální a odborná pomoc předsedy klubu Ing.Jan Šilhavého. Většina náročných prací leží na bedrech archiváře Ing.Miroslava Kryla, kterému vydatně pomáhá jeho manželka.


Rudolf Holý, Praha, leden 2007.